Optimalizace ICT služeb

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Zmapování stávajícího stavu IS a zajištění ICT služeb ve struktuře
  • Informační služby
  • Aplikační služby
  • Infrastrukturní služby
  • Vývojové služby
  • Podpůrné služby
 • Analýza zajištění ICT služeb se zaměřením zejména na prověření
  • Způsobu a efektivity vnitřního řízení organizace a jejích součástí, zejména používaný model řízení, uplatněné způsoby a metody řízení
  • Způsobu a efektivnosti plánování, správy a rozvoje zdrojů (hmotných, nehmotných, finančních, lidských)
  • Způsobu a efektivity řízení služeb, projektů, procesů.
 • Vyhodnocení efektivity stávajícího provozního modelu IS a struktury ICT služeb a způsobu jejich zajištění - vyhodnocení efektivity stávajícího způsobu řízení, organizace a poskytování ICT služeb nad stávající strukturou IS, a to především z hlediska jejich nákladovosti, kvality, udržitelnosti a naplnění potřeb organizace. Vyhodnocení se týká
  • Stávající enterprise architektury IS.
  • Stávajícího provozního modelu IS (organizace – počty pracovníků, organizační struktura, pravomoci a odpovědnosti, procesy, externí zajištění vývojových a provozních služeb) a
  • Stávající struktury ICT služeb a způsobu jejich zajištění.
 • Identifikace klíčových nedostatků stávajícího stavu a návrh nápravných opatření vedoucích k jejich odstranění - formulace optimalizačních/nápravných opatření.
 • Podpora při zavádění procesů BIM, výběr a nastavení datového standardu a procesu jeho správy a užití v rámci výběrových řízení, implementace aplikační podpory pro správu datového standardu, nastavení CDE a implementace procesů a aplikační podpory CDE.
 • Odborný návrh a realizace reportingu ekonomických informací a informací v oblasti ICT za využití nástrojů Microsoft Power BI.
 • Identifikace dalších možných provozních modelů IS a variant zajištění jednotlivých ICT služeb a jejich srovnání se stávajícím způsobem zajištění z pohledu efektivity.
 • Nastavení fungujících procesů správy dokumentů, jejich digitalizace a oběhu, řízení implementace systému pro správu dokumentů (DMS).
 • Přiřazení jmenovitých odpovědností pracovníků objednatele k nápravným opatřením.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Snížení nákladů vynakládaných na zajištění ICT služeb a zlepšení naplnění kvalitativních požadavků uživatelů ICT služeb napříč organizací -z důvodu nejednotnosti organizace, procesů a standardů dochází při zajišťování ICT služeb ke snížení efektivity jejich poskytování, a to především v rovině:
  • Vyšší nákladovosti (vyšší náklady na údržbu nesjednocených technických platforem, duplicitní zajišťováním centrálně poskytovaných služeb, horší vyjednávací pozice při nedostatečné centralizaci relevantních služeb, …)
  • Nekonzistentní kvality a nižší udržitelnosti (nedostatečné nastavení procesů a jednoznačně definovaných kvalitativních a kvantitativních parametrů ICT služeb znemožňuje opakovaně dosahovat konzistentní kvalitu a kvantitu služeb, optimalizovat náklady na zajištění služeb vůči požadavkům na tyto služby, zajistit dlouhodobý koncepční rozvoj služeb, …)
 • Snížení duplicit a překryvů v agendách, čímž dojde ke zrychlení a zvýšení efektivnosti práce
 • Rozvoj odborné kompetence pracovníků objednatele v řízení efektivnosti a hospodárnosti zajišťovaných ICT služeb.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ ICT NA VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A VEŘEJNÝCH VÝZKUMNÝCH INSTITUCÍCH „EFIN – PROCESNÍ ANALÝZY VŠ, VOŠ A v.v.i.“ - procesní analýzy pro 17 institucí terciárního vzdělávání a výzkumných institucí. Jednalo se o 8 veřejných vysokých škol, 2 soukromé vysoké školy, 1 státní vysokou školu, 2 vyšší odborné školy a 4 veřejné výzkumné instituce (např. České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Technická univerzita v Liberci, Ústav fotoniky a elektroniky, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. a další)
 • NASTAVENÍ PRAVIDEL VÝBĚRU TELCO SLUŽEB A SLUŽEB KONEKTIVITY V RESORTNÍCH SYSTÉMECH CENTRALIZOVANÉHO ZADÁVÁNÍ VZ.