Příprava dotačních příležitostí v programovém období 2014+

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Zpracování strategie pro programové období 2014+
  • Prioritní oblasti vzhledem k omezené alokaci a rozvojovým prioritám – zpracování zásobníku projektů se zohledněním priorit a připravenosti projektů.
  • Priority pro rozvoj projektů podpořených v programovém období 2007 – 2013 (např. dovybavení/technologický upgrade apod.).
 • Zpracování analýzy připravenosti jednotlivých částí univerzity k realizaci strategie dle předchozího bodu
  • Stanovení pravomocí a odpovědností jednotlivých organizačních útvarů/pracovníků za přípravu univerzity/fakulty na programové období 2014+.
  • Návrh opatření na posílení institucionální kapacity univerzity (např. formou projektové kanceláře, zavedení robustní full cost metodiky, úpravy informačních systémů pro automatizaci výkaznictví o projektech, vytvoření mechanismů pro transfer technologií a ochrany duševního vlastnictví apod.).
  • Zajištění interních a externích kapacit pro přípravu žádostí do připravovaných výzev a následnou administraci projektů.
  • Příprava podkladů pro předjednání projektových záměrů s jednotlivými řídicími orgány.
 • Komplexní příprava žádosti o finanční podporu dle podmínek dotačních titulů, vč. předinvestiční přípravy (zpracování feasibility study a CBA či zpracování ekonomického modelu a položkového rozpočtu).
 • Stanovení pravidel projektového účetnictví, posouzení způsobilosti budoucích nebo již realizovaných výdajů, podpora při změnových řízeních souvisejících s rozpočtem apod.
 • Poradenská podpora za účelem bezproblémového čerpání dotace (dotační management) a tvorba povinné dokumentace a součinnost při kontrolách Řídicího orgánu a dalších subjektů.
 • Zpracování analýzy rizik stávajících projektů spolufinancovaných ze Strukturálních fondů EU z pohledu nedodržení podmínek poskytnuté finanční podpory, problematické udržitelnosti a přijetí nápravných opatření/přehodnocení jednotlivých projektů.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Získání významných dotačních prostředků pro žadatele na vybudování či rozvoj vědecko-výzkumných infrastruktur (kapacit)
 • Vytvoření nástrojů řízení implementace projektu v realizační fázi a fázi udržitelnosti
 • Zohlednění zkušeností a referencí odborného poradce z implementace obdobných projektů při vyjednávání velkých projektů (např. s JASPERS) a při minimalizaci časových nároku na pracovníky žadatele, a to zejména v situaci, kdy žadatel nemůže vyčlenit tým odborných pracovníku na zpracování projektu a požadované dokumentace.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PRO OP VVV, Univerzita Karlova v Praze
 • KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTU A ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU Z OP VAVPI PRO „BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY VE VESTCI (BIOCEV)“, Ústav molekulární genetiky AV ČR
 • ZPRACOVÁNÍ „BENCHMARKOVÉ STUDIE BIOCEV“ PRO NASTAVENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ CENTRA EXCELENCE BIOCEV na základě srovnání s Toronto Centre for Phenogenomics; Helmholtz Zentrum München, GmbH; Institute of Experimental genetics (IEG); EMBL Heidelberg; Institut Pasteur; Research Institute of Molecular Patology; Max F. Perutz Laboratories; Institute of Molecular Biotechnology GmbH; VIB; Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Ústav molekulární genetiky AV ČR
 • KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU (VČ. STUDIE PROVEDITELNOSTI A DALŠÍCH POŽADOVANÝCH PŘÍLOH) Z DOTAČNÍHO TITULU OP VaVpI PRO PROJEKT „DOSTAVBA A REKONSTRUKCE VYSOKOŠKOLSKÉHO AREÁLU FAKULTY STAVEBNÍ VUT V BRNĚ“, Vysoké učení technické v Brně
 • PŘÍPRAVA STUDIE PROVEDITELNOSTI A ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU PRO PROJEKT „VĚDECKÉ VÝUKOVÉ CENTRUM BIOSKOP“, Ústav molekulární genetiky AV ČR
 • PŘÍPRAVA DOKUMENTACE PRO VYBRANÁ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PRO PROJEKT „EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE (ELI)“, Fyzikální ústav AV ČR.