Návrh a řízení enterprise architektury organizace

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Příprava strategických dokumentů pro zavádění moderních ICT technologií do agend veřejné správy (na úrovni usnesení vlády ČR, resortních strategií apod.).
 • Návrhy enterprise (celkové) architektury, dílčích architektur nebo konkrétních řešení v oblasti ICT architektury založené na znalostech různých SW/HW platforem a infrastruktur.
 • Posouzení proveditelnosti celkové architektury a jednotlivých projektových záměrů a projektů v kontextu této architektury a aktuálních potřeb
  • Popis stávající enterprise architektury, stupně jejího zavedení do praxe a používání jednotlivými subjekty.
  • Popis stávající struktury ICT služeb a způsobu jejich řízení, organizace a poskytování.
  • Vyhodnocení efektivity stávajícího stavu (srovnání stávajícího přístupu s možnými alternativami zajištění jednotlivých ICT služeb) - vhodnost stávající architektury vzhledem k organizačním a finančním nárokům na provoz, údržbu a rozvoj jednotlivých IS, možnosti optimalizovat počet a strukturu jednotlivých aplikací a IS.
  • Katalog nápravných opatření (+ prioritizace).
 • Analýza dopadů ICT řešení do procesů organizace klienta, systémového prostředí, vnitřní legislativy, organizační struktury.
 • Vytvoření informační strategie (analýza současného stavu řízení a poskytování ICT služeb a návrh optimalizačních opatření).
 • Procesní reengineering vzhledem k implementaci ICT řešení.
 • Analýza hospodárnosti na makro i mikrostruktuře organizace/projektu v souvislosti s implementací ICT řešení (nákladové analýzy, controllingové úlohy).

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Řízení alokace zdrojů dle strategických cílů a priorit ve střednědobém a dlouhodobém horizontu
 • Zajištění koncepčního rozvoje dané oblasti vzhledem k novým metodám a přístupům v oblasti elektronizace agend a služeb informační společnosti
 • Vytvoření efektivních nástrojů pro řízení a koordinaci implementace strategického rámce do praxe za účasti vysokého počtu zapojených subjektů.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA STRATEGICKÉHO RÁMCE PRO ZAVÁDĚNÍ MODERNÍCH ICT TECHNOLOGIÍ DO PROCESŮ ZADÁVÁNÍ VZ, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj, 2006 - 2011
  • Usnesení vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 5 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015
  • Usnesení vlády České republiky ze dne 10. května 2006 č. 500 o Národním plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 až 2010
 • PŘÍPRAVA ARCHITEKTURY (MODELU) NÁRODNÍ INFRASTRUKTURY PRO ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VZ A JEJÍ TECHNICKO-EKONOMICKÉ POSOUZENÍ, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj
 • ANALÝZA MOŽNOSTÍ ZÁVAZKU VLÁDY A PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ REALIZOVAT CENTRALIZOVANÉ ZADÁVÁNÍ NA VYBRANÉ KOMODITY VÝROBKŮ A SLUŽEB, Česká republika - součástí bylo zpracování dokumentu „Minimální požadavky na vytvoření a provoz resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek“, vč. návrhu příslušného usnesení vlády ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • ANALÝZA A KONCEPČNÍ NÁVRH SYSTÉMU OPTIMALIZACE NÁKUPŮ V REZORTU MŠMT, Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.