Zavedení full cost a nástrojů finančního řízení organizace

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Analýza aktuálně zavedené metodiky rozpočítávání nepřímých nákladů a porovnání s příklady dobré praxe ze strany jiných VVŠ v ČR, určení oblastí pro nasazení či rozvoj Full Cost modelu.
 • Analýza interních a externích požadavků v oblasti sledování nákladů a jejich financování, které v současnosti nejsou pokryty.
 • Komparační analýza v oblasti sledování hlavních procesů VVŠ na jednotlivých organizačních jednotkách VVŠ z hlediska míry sledovaného detailu v informačních systémech, posouzení kvality a úplnosti dat.
 • Analýza současného stavu infrastruktury informačních systémů ve vztahu k ekonomickému informačnímu systému pro návrh funkcionalit aplikace pro kalkulace úplných nákladů.
 • Vytvoření konceptu kalkulací
  • Matematický koncept - vytvoření úplné struktury prvků modelu, definice pravidel alokace nákladů, návrh typových výstupů modelu.
  • Koncept IT řešení - definice požadavků na zdroje dat a jejich parametry, pravidla pro výběr dat, návrh algoritmů výpočtu, hrubý koncept SW řešení.
 • Podpora systémového integrátora při implementaci modelu Full Cost do informačního prostředí VVŠ - návrh cílového konceptu na základě vytvořeného hrubého konceptu, podpora při implementaci, podpora při testování v rámci zkušebního provozu.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Procesně orientovaný model kalkulací nákladů má využití
  • pro externí účely (financování projektů VaV, kalkulace plné nákladové ceny služeb)
  • pro interní účely (manažerské účetnictví, interní distribuce finančních zdrojů, např. financování rektorátu)
 • Systematický přístup k procesům
 • Zvýšení transparentnosti nákladů a kvality poskytovaných informací, eliminace odhadů
 • Zvýšení dostupnosti požadovaných informací – prakticky ihned
 • Systematizace a integrace informačních systémů, jejich metodické sjednocení
 • Zakládání ekonomických rozhodnutí na úplných nákladových informacích
 • Podpůrné informace pro vyjednávání o ceně v režimu doplňkové činnosti
 • Eliminace rizik nedovolené zprostředkované veřejné podpory
 • Informace pro stanovení podílu na mimonormativním financování součástem VVŠ.

Finanční přínosy se odvíjí od způsobu skutečného aktivního využití FULL COST, ne od jeho pouhé technické implementace. Protože obvykle neexistují informace relevantní pro rozpočítávání nepřímých nákladů v dostatečném detailu před implementací FULL COST, lze přínosy zavedení FULL COST dopředu obtížně finančně vyčíslit. Např. u veřejné vysoké školy (VVŠ) s příjmy nad 1 mld. Kč však jde řádově o jednotky procent rozpočtu VVŠ.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • NÁVRH A IMPLEMENTACE METODIKY FULL VYTVOŘENÍ METODIKY A ZAVEDENÍ SYSTÉMU ÚPLNÝCH NÁKLADŮ NA VČETNĚ SW ŘEŠENÍ; Univerzita Hradec Králové
 • ROZPOČTOVÁNÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ DLE METODY FULL COST; Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
 • KONZULTAČNÍ ČINNOST K ZAVEDENÍ FULL COST MODELU; České vysoké učení technické v Praze
 • NÁVRH A IMPLEMENTACE METODIKY FULL COST; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • METODIKA FULL COST NA MENDELOVĚ UNIVERZITĚ V BRNĚ
 • REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ V OBLASTI VYKAZOVÁNÍ ÚPLNÝCH NÁKLADŮ; Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Výzkumný ústav živočišné výroby.