Zajištění služeb projektové kanceláře

POSKYTOVANÉ ODBORNÉ SLUŽBY

 • Vypracování a implementace metodiky projektového řízení, vč. návrhu a zavedení systému centrální administrace a řízení projektů např. formou projektové kanceláře.
 • Výkon role odborné projektové podpory nebo role externího projektového managera pro spočívající zejména v:
  • Přípravě projektové dokumentace a zajištění předinvestiční fáze
  • Řízení projektů pro třetí strany
 • Strukturování problému do řiditelných částí, které lze přiřadit jako úkoly s měřitelnými výstupy jednotlivým pracovníkům či projektovým týmům,
 • Určení postupu prací dle priorit (sestavení časových harmonogramů a implementačních plánů),
 • Řízení týmů složených z pracovníků klienta i externích partnerů,
 • Vypracování systému monitorovacích indikátorů pro měření úspěšnosti realizace projektu,
 • Uvedení projektu do života, tj. poskytneme aktivní součinnost při implementaci navržených systémů do praxe a převezmeme spoluzodpovědnost za dosažené výsledky.
  • Kontrole souladu realizace projektu s funkční, technickou, provozní a bezpečnostní specifikací.
 • Součinnost a příprava podkladů pro řízení programů a portfolií projektů.

V PRAXI DOSAŽENÉ PŘÍNOSY

 • Zvládnutí realizace rozsáhlých infrastrukturních projektů při
  • zachování kontroly nad projektem a
  • efektivním zapojení pracovníků objednatele do smíšených týmů (pracovníci objednatele nemají obvykle dostatečné zkušenosti a kvalifikaci pro přípravu rozsáhlých infrastrukturních projektů, na kterých se podílí více partnerů)
 • Významné snížení rizik nesplnění stanovených indikátorů projektu (což je v případě projektů spolufinancovaných ze SF EU spojeno s krácením poskytnuté finanční podpory)
 • Finanční úspory spočívající efektivním využití projektových zdrojů a zabránění zpoždění či opakování projektových aktivit kvůli nevyhovující kvalitě jejich provedení.

KLÍČOVÉ REFERENCE DODAVATELE RELEVANTNÍ VE VZTAHU K PŘEDMĚTU SPOLUPRÁCE

 • SLUŽBY TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI) U IOP PROJEKTŮ, Středočeský kraj
 • ZAJIŠTĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU (ZPRACOVÁNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE, KONTROLA DODRŽOVÁNÍ SHODY ŘEŠENÍ S POŽADAVKY, KOORDINACE PROJEKTOVÝCH TÝMŮ) NAD REALIZACÍ NÁRODNÍHO ELEKTRONICKÉHO NÁSTROJE (NEN) V RÁMCI INFRASTRUKTURY NIPEZ, Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA PROJEKTU PRO „BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICÍNSKÉ CENTRUM AKADEMIE VĚD A UNIVERZITY KARLOVY VE VESTCI (BIOCEV)“, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • ZPRACOVÁNÍ PRAVIDEL ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB PROJEKTOVÉ KANCELÁŘE, Vojenská zdravotní pojišťovna